Nieważność umowy kredytu indeksowanego GE Money Bank S.A. (obecnie BPH S.A.)

Wyrokiem z dnia 3 marca 2023 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie prawomocnie zasądził na rzecz naszego klienta kwotę pobraną przez bank bez podstawy prawnej w związku z nieważnością umowy kredytu denominowanego CHF. Sąd odrzucił koncepcję banku zakładającą dopuszczalność rozliczeń kursem średnim NBP. Sąd nie uznał zarzutu zatrzymania w związku z faktem, iż suma świadczeń kredytobiorcy przewyższała wypłacony kapitał.

więcej

Opublikowano: 2023-03-05 09:17:10

Odpowiedzialność wykonawcy działającego wedle instrukcji producenta wydanej do materiału zapewnionego przez inwestora

Wyrokiem z dnia 13 lutego 2023 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku podzielił nasze stanowisko, iż wykonawca robót budowlanych ponosi odpowiedzialność za wadliwość swego świadczenia także w sytuacji, w której roboty wykonywał w sposób konsultowany przez wykonawcę z własnej inicjatywy z przedstawicielem producenta materiału zapewnionego przez zamawiającego.

więcej

Opublikowano: 2023-02-14 09:16:18

Prawo frankowicza dokonywania płatności złotowych do depozytu sadowego po aneksie przewidującym spłatę wyłącznie w walucie (dot. Raiffeisen)

Postanowieniem z dnia 10 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku prawomocnie potwierdził prawo kredytobiorcy, (który zawarł umowę kredytu indeksowanego, a następnie zawarł aneks przewidujący spłatę wyłącznie w CHF), do składania świadczenia w złotych polskich do depozytu sądowego.

więcej

Opublikowano: 2023-02-11 09:15:28

Nieważność umowy kredytu denominowanego BGŻ S.A. (obecnie BNP Paribas Bank Polska S.A.)

Wyrokiem z dnia 9 stycznia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie prawomocnie zasądził na rzecz naszego klienta kwoty pobrane przez bank bez podstawy prawnej w związku z nieważnością umowy kredytu denominowanego CHF, potwierdzając prawo kredytobiorcy do domagania się odsetek na podstawie przedprocesowego wezwania i nie uznając zarzutu zatrzymania.

więcej

Opublikowano: 2023-01-10 09:14:19

Odpowiedzialności inwestora, który zbył przedsiębiorstwo

Wyrokiem z dnia 15 grudnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie prawomocnie zasądził wynagrodzenie podwykonawcy od inwestora, który zbył przedsiębiorstwo, przyjmując brak zwolnienia z odpowiedzialności wobec podwykonawcy wskutek zbycia przedsiębiorstwa, które nastąpiło bez zgody generalnego wykonawcy na przeniesienie praw i obowiązków z umowy o generalne wykonawstwo.

więcej

Opublikowano: 2022-12-16 09:12:17

Uzgodnienie treści księgi wieczystej – wykreślenie hipoteki przy nieważnej umowie kredytu denominowanego (PKO BP S.A.)

Prawomocnym wyrokiem z dnia 12 grudnia 2022 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku uwzględnił powództwo frankowiczów o uzgodnienie treści księgi wieczystej, nakazując wykreślenie hipotek zabezpieczających spłatę kredytu z nieważnej umowy kredytu denominowanego CHF.

więcej

Opublikowano: 2022-12-12 11:11:07

Nieważność umowy kredytu indeksowanego mBank S.A.

Wyrokiem z dnia 16 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie prawomocnie zasądził na rzecz naszego klienta kwoty pobrane przez bank bez podstawy prawnej w związku z nieważnością umowy kredytu denominowanego CHF, potwierdzając prawo kredytobiorcy do domagania się odsetek na podstawie przedprocesowego wezwania, a także nie uznając zarzutu zatrzymania.

więcej

Opublikowano: 2022-11-16 19:09:55

Uchwała członków wspólnoty może stanowić zgodę na rozbiórkę

Wyrokiem z dnia 9 listopada 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uwzględnił nasza skargę na decyzję Wojewody, odmawiającą pozwolenia na rozbiórkę budynku z samodzielnymi lokalami niemieszkalnymi, uznając, iż uchwała wspólnoty wyrażającą zgodę na wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwolenie na rozbiórkę, wyraża zgodę właściciela nieruchomości na jego rozbiórkę.

więcej

Opublikowano: 2022-11-09 10:09:03

Dowód odpowiedzialności inwestora w zniszczonej przez niego dokumentacji

Wyrokiem z dnia 28 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku prawomocnie zasądził wynagrodzenie od inwestora na rzecz reprezentowanego przez nas podwykonawcy, przyjmując za dowód odpowiedzialności inwestora księgi i dokumenty księgowe inwestora, które ten, pomimo objęcia ich wnioskiem dowodowym podwykonawcy, zniszczył w czasie procesu.

więcej

Opublikowano: 2022-10-28 09:07:46

Nieważność umowy kredytu indeksowanego mBank S.A.

Wyrokiem z dnia 18 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie prawomocnie zasądził na rzecz naszego klienta kwoty pobrane przez bank bez podstawy prawnej w związku z nieważnością umowy kredytu indeksowanego CHF, potwierdzając prawo kredytobiorcy do domagania się odsetek na podstawie przedprocesowego wezwania, a także nie uznając zarzutu zatrzymania.

więcej

Opublikowano: 2022-10-18 09:06:49

Odpowiedzialności nabywcy przedsiębiorstwa za dług inwestora

Wyrokiem z dnia 17 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie prawomocnie zasądził wynagrodzenie na rzecz reprezentowanego przez nas podwykonawcy od podmiotu, który nabył przedsiębiorstwo od inwestora.

więcej

Opublikowano: 2022-10-17 09:05:36

Możliwość dochodzenia zwrotu wpłat na rzecz banku bez czekania na wyrok TSUE

Postanowieniem z dnia 13 października 2022 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku uwzględnił nasze zażalenie na zawieszenie procesu wszczętego przez bank o zwrot kapitału i wynagrodzenie za korzystanie z kapitału na podstawie nieważnej umowy, w którym frankowicz złożył pozew wzajemny o zwrot swych wpłat.

więcej

Opublikowano: 2022-10-13 09:04:25

Nieważność umowy pożyczki indeksowanej Santander Consumer Bank S.A.

Wyrokiem z dnia 23 września 2022 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu prawomocnie zasądził na rzecz naszych klientów kwoty pobrane przez bank bez podstawy prawnej w związku z nieważnością umowy pożyczki indeksowanego CHF, potwierdzając prawo kredytobiorcy do domagania się odsetek na podstawie przedprocesowego wezwania.

więcej

Opublikowano: 2022-09-23 10:02:32

Zasady interpretacji wzorca umownego pomiędzy przedsiębiorcami

Wyrokiem z dnia 15 lipca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie potwierdził nasze stanowisko w przedmiocie interpretacji wzorca umownego pomiędzy przedsiębiorcami, stwierdzając, że przy wykładni postanowienia umowy należy uwzględniać zasady współżycia społecznego, wykluczające nadanie mu treści, zgodnie z którą powstanie po stronie kupującego wierzytelności o rabat byłoby zależne od sposobu wykonania obowiązków przez drugą stronę umowy, która opracowała regulamin promocji, gdyż w ten sposób pozwoliłoby to drugiej stronie korzystać ze własnych zaniechań.

więcej

Opublikowano: 2022-07-16 10:01:06

Przekształcenie

W dniu 7 lipca 2022 r. doprowadziliśmy do przekształcenia Szybciej Dalej Palej Palej sp. j. w Zabrzu w spółkę z o.o.

więcej

Opublikowano: 2022-07-07 09:01:18

Prawo zaspokojenia w upadłości wierzyciela subintabularnego

Postanowieniem z dnia 5 maja 2022 r. Sąd upadłościowy w Białymstoku uwzględnił nasze zażalenie, potwierdzając, że podmiotem uprawnionym do zaspokojenia z ceny uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości upadłego jest wierzyciel subintabularny, którego prawa wyprzedzają uprawnienia wierzyciela egzekwującego przeciwko wierzycielowi hipotecznemu upadłego.

więcej

Opublikowano: 2022-05-07 20:56:12

Przekształcenie

W dniu 28 kwietnia 2022 r. doprowadziliśmy do przekształcenia białostockiego CENTRUM MEDYCZNEGO NOVILINE spółki jawnej w spółkę komandytowo – akcyjną.

więcej

Opublikowano: 2022-04-29 09:53:47

Nieważność umowy kredytu indeksowanego mBank S.A.

Wyrokiem z dnia 27 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie prawomocnie zasądził na rzecz naszego klienta kwoty pobrane przez bank bez podstawy prawnej w związku z nieważnością umowy kredytu indeksowanego CHF, potwierdzając prawo kredytobiorcy do domagania się odsetek na podstawie przedprocesowego wezwania.

więcej

Opublikowano: 2022-04-28 15:51:18

Przekształcenie

W dniu 11 kwietnia 2022 r. doprowadziliśmy do przekształcenia łomżyńskiej spółki jawnej CORSO w spółkę komandytowo – akcyjną.

więcej

Opublikowano: 2022-04-14 09:45:31

Skarga pauliańska wierzyciela przyszłego

Wyrokiem z dnia 11 kwietnia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku uwzględnił naszą apelację i orzekł o bezskuteczności umowy wniesienia wkładu do spółki z o.o., uznając, że z art. 530 k.c. nie wynika, aby w chwili dokonywania zaskarżonej czynności dłużnik musiał działać w zamiarze pokrzywdzenia konkretnego wierzyciela, a jedynie, iż celem dokonywania czynności było uniemożliwienie uzyskania zaspokojenia przyszłych wierzycieli.

więcej

Opublikowano: 2022-04-12 22:43:17

Przekształcenie

W dniu 6 kwietnia 2022 r. doprowadziliśmy do przekształcenia spółki jawnej NOVI INVEST w spółkę komandytowo – akcyjną.

więcej

Opublikowano: 2022-04-09 11:40:06

Przekształcenie

W dniu 4 kwietnia 2022 r. doprowadziliśmy do przekształcenia spółki jawnej BUDAMEX w spółkę komandytowo – akcyjną.

więcej

Opublikowano: 2022-04-07 21:37:33

Przekształcenie

W dniu 28 marca 2022 r. doprowadziliśmy do przekształcenia spółki komandytowej AMBRA w spółkę komandytowo – akcyjną.

więcej

Opublikowano: 2022-04-01 07:35:11

Odpowiedzialność wynajmującego za wadliwość instalacji elektrycznej, w tym prąd zużyty na koszt najemcy

Wyrokiem z dnia 23 marca 2022 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku potwierdził stanowisko o odpowiedzialności wynajmującego względem najemcy za energię elektryczną zużytą w budynku, w którym znajduje się wynajmowany lokal, w sytuacji, w której instalacja elektryczna jest wadliwa w ten sposób, iż pod licznikiem najemcy przyłączone są obwody umożliwiające zużycie prądu poza lokalem najemcy.

więcej

Opublikowano: 2022-03-25 17:32:12

Przekształcenie

W dniu 21 marca 2022 r. doprowadziliśmy do przekształcenia łomżyńskiej spółki jawnej MIXBET w spółkę komandytowo – akcyjną.

więcej

Opublikowano: 2022-03-23 11:30:01

Elementy umowy o pozycjonowanie strony internetowej.

Wyrokiem z dnia 31 stycznia 2022 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku uwzględnił apelację kancelarii i, zmieniając wyrok Sądu Rejonowego, prawomocnie oddalił roszczenie o wynagrodzenie za pozycjonowanie strony internetowej, przyjmując, iż elementem umowy o pozycjonowanie winno być wylistowanie haseł, przy użyciu których strona podlega pozycjonowaniu.

więcej

Opublikowano: 2022-02-05 12:06:15

Nieważność umowy kredytu denominowanego PKO BP S.A.

Wyrokiem z dnia 22 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku prawomocnie zasądził na rzecz naszego klienta kwoty pobrane przez bank bez podstawy prawnej w związku z nieważnością umowy kredytu denominowanego CHF, potwierdzając prawo kredytobiorcy do domagania się odsetek na podstawie przedprocesowego wezwania.

więcej

Opublikowano: 2021-12-23 21:57:50

Nieskuteczność potrącenia wierzytelności nie postawionej w stan wymagalności.

Wyrokiem z dnia 22 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku, uwzględnił apelację kancelarii, zasądzając na rzecz naszego klienta czynsz najmu, którego były najemca nie chciał uregulować, podnosząc zarzut potrącenia (rzekomej) wierzytelności, co do której przed potrąceniem nie dokonał czynności niezbędnych do postawienia jej w stan wymagalności.

więcej

Opublikowano: 2021-12-23 10:53:14

Odpowiedzialność za wadę wynikającą z błędu wykonawczego.

Wyrokiem z dnia 26 listopada 2021 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu potwierdził nasze stanowisko, iż wykonawca robót budowlanych odpowiada za ich wady, o ile te wynikają z błędu wykonawczego.

więcej

Opublikowano: 2021-11-28 15:51:09

Odpowiedzialność odszkodowawcza za brak możliwości odliczenia VAT.

Wyrokiem z dnia 9 września 2021 r. Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną naszej kancelarii, orzekając o podstawach odpowiedzialność odszkodowawczej przeciwnika za brak dostarczenia naszemu klientowi faktury umożliwiającej odliczenie VAT, pomimo wcześniejszego zwrotu takiej faktury przez nabywcę. SN uwzględnił stanowisko kancelarii, iż brak jest przeszkód do wstawienia faktury korygującej po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej.

więcej

Opublikowano: 2021-09-11 09:47:46