O kancelarii

Kancelaria opiera się na indywidualnej praktyce radcy prawnego Pawła Laskowskiego, działającego z udziałem m.in. radców prawnych i aplikantów radcowskich, którzy uprzednio tworzyli część zespołu wiodącej w północno – wschodniej Polsce kancelarii.

Zespół kancelarii zapewnia możliwość świadczenia usług prawnych bez konieczności ograniczania ich zakresu.

Kancelaria posiada szczególne doświadczenie w zakresie:
1) procesów sądowych, w tym w szczególności procesów z zakresu:

a) inwestycji budowlanych, w tym bogate doświadczenie w zakresie procesów dotyczących problematyki posadzek przemysłowych i robót ogólnobudowlanych oraz branżowych,

b) odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych za zobowiązania spółek tak z perspektywy wierzycieli spółek, jak i zarządców,

c) problematyki tzw. kredytów walutowych z uwzględnieniem aspektów ważności i skuteczności indeksacji i kształtowania oprocentowania oraz dodatkowych ubezpieczeń i zabezpieczeń, gdzie kancelaria reprezentowała i reprezentuje klientów banków,

d) prawa spółek, w tym dotyczących aspektów istnienia, ważności, uchylenia lub skuteczności uchwał organów spółek kapitałowych;

2) windykacji z uwzględnieniem szczególnej roli pełnomocnika w postepowaniu egzekucyjnym w zakresie określania – niejednokrotnie niestandardowych – kierunków tego postępowania oraz systematycznej weryfikacji jego efektów;
3) postępowań podatkowych i postepowań kontrolnych (w tym kontroli skarbowych) w szczególności w zakresie postępowań w przedmiocie podatku ze źródeł nieujawnionych;
4) tzw. stałych obsług prawnych, obejmujących obsługę w zakresie przygotowania, opiniowania i negocjowania umów, obsługi organów spółek handlowych w zakresie korporacyjnym, udzielania pisemnych i ustnych opinii prawnych, w którym to zakresie zespół posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi przedsiębiorców z branży wynajmowania i zarzadzania nieruchomościami, deweloperskiej (budownictwo mieszkaniowe i komercyjne), budowlanej, produkcji materiałów budowlanych, produkcji wyrobów tytoniowych, handlu, w tym FMCG, usług telekomunikacyjnych (działalność agentów i subagentów sieci telefonii komórkowych);
5) obrotu nieruchomościami, w tym audytów prawnych weryfikujących szeroko rozumiany stan prawny nieruchomości oraz wstępnych ocen dotyczących możliwości zabudowy w świetle obostrzeń wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego i właściwości nieruchomości, a także obsługę przetargów dotyczących zbycia nieruchomości prowadzonych na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub przepisów branżowych;
6) procesów inwestycyjnych obejmujących wsparcie w: nabyciu nieruchomości, procedurach administracyjnych zmierzających do uzyskania pozwolenia na budowę, negocjacjach umów z autorami projektów oraz osobami pełniącymi funkcję inspektorów nadzoru lub wykonawców robot budowlanych, a także procedurze oddania gotowego obiektu do użytkowania i jego komercjalizacji (np. centra handlowe);
7) procedur dotyczących przekształceń, połączeń i podziałów spółek handlowych oraz obrotu przedsiębiorstwami, w tym dokonywania audytów prawnych (due diligance) poprzedzających tego typu transakcje.